sreda, 20. januar 2016

Dan zimskih športov v Ljubljani 2016 - program


Četrtek, 21.1.2016, Trg mladih, BTC

Lokacija je pri olimpijski uri, ki odšteva čas do poletnih OI.
Kljub drugačni napovedi, snega žal ne bomo imeli.

14h 
- Mini Planica – možnost skokov za mladino
predstavitve posameznih društev – smučanje, curling, hokej
- na ogled bo teptalec snega

15h do 18h

prestavitev smučarske opreme in treninga smučanja,
prikaz opreme smučarskih skakalcev, treninga in možnost preizkusa skoka na »tračnicah« ter na     
  Mini Planici,
- nordijska hoja, nordijsko rolkanje/skike, prikaz, možnost preizkusa,
 -  drsanje, predstavitev programa na drsališču na Gospodarskem razstavišču (tudi Ledenega dne      
        Razgibajmo Ljubljano), »drsanje« bo z rolerji, namenjeno tudi najmlajšim,
      - hokejski poligon, streli na gol (brez ledu),
      - obisk znanih športnikov,
      - poligon za curling
      - stojnice – predstavitev opreme in programov zimskih počitnic
      - predstavitev teptalca snega

Vzporedno dogajanje: 
- Nagradne igre, vprašanja. 
- Nagrade prispevajo društva, Smučarska zveza Slovenije in Razgibajmo Ljubljano.

Zaradi pomanjkanja snega, se bo dogodek pričel ob 14h!


Dan zimskih športov v Ljubljani 2016

Dogodek je tudi del FIS World Snow Day.


torek, 05. januar 2016

Letni program športa MOL za leto 2016 - vprašanja

Več odgovorov je sproti objavljenih v aplikaciji https://mol.tendee.net/, v obvestilih oz. v povezavi pogosto zastavljena vprašanja :
Dodajamo odgovore, prejete po mailu: 

Zakaj je potreben vnos teh članov? 
Za potrebe razpisa 2016 ter vrednotenja programov.

Ali je možno seznam uvozit iz excel dokumenta? 
Da.

 Interesne dejavnosti-ali se rabi konzorcij? 
Tako kot sedaj.

 Ali je potrebno prilagati diplome in potrdila v razpise (glede trenerjev)?-potrdila o nekaznovanosti?    
Ne 

 Katere člane se vpisuje? Za 2015 ali 2016?  
2015

Program 1.4. –za letošnje leto nimajo kategorije starejših mladincev-kako v tem primeru pridejo do financiranja? 
V tem primeru ne izpolnjujejo posebnih razpisnih pogojev za program 1.4.

Ali za športno rekreacijo za starejše potrebno delati svoj seznam članov-ali je potrebno vnašati iz aplikacije?
V bazo članstva se vnaša samo registrirane športnike za potrebe vrednotenja programov 1.4., 2.1.1., 2.2.

05a-ali spada pod program Razgibajmo Ljubljano? 
O4 Razgibajmo Ljubljano so programi vadbe za ciljne skupine, O5a so pa Razgibajmo Ljubljano promocijski programi.

Ali vloge potrebno oddati posebej za vsak program ali skupaj v eni kuverti?
Skupaj v eni (1) kuverti.

Individualni športi-ali mora imeti vsaka kategorija 8 skupin, pri moštvih pa 12?
Sofinancirajo se izvajalci s programi, v katere je vključenih najmanj 8 športnikov v individualnih in najmanj 12 športnikov v kolektivnih športnih panogah, v vsaki posamezni starostni kategoriji oz. skupini znotraj nje.

1.2.5.  Kako je z otroci ki so vpisani v krožke in niso registrirani - drugo leto pa bodo ti otroci mlajši dečki v klubu - prehajanje otrok iz ene v drugo stopnjo? 
V razpisu spada v program 1.2.5.1.

 Ali bo aplikacija avtomatično prenesla letnico rojstva (kot mlajši deček v deček)?
Ne.

Če ravnatelji še niso seznanjeni s strani MOL-a kaj narediti pri pridobivanju dokazil, kako si pomagat, da se pridobivanje nebi zavleklo?
Potreben je samo dogovor.

Kaj narediti, če ne uspemo dobiti ta potrdila od ravnateljev do razpisanega roka? 
Brez dogovora kandidatura na ta program ni možna.

V razpisu (in tudi na sestanku 22.12.)  je bila postavljena meja 8 trenirajočih v individualni panogi in napotek, da naj se tisti, ki tega ne dosežejo združijo v konzorcij. Sedaj pa sem v rubriki Vprašanja in odgovori zasledil, da obstaja tudi možnost da se 2 starostni skupini obravnavata kot 1. Torej bi načeloma lahko kandidiral samostojno tudi, če bi imel npr. 4 tekmovalce skupine st.dečki, 4 kadete, 4 mladince in 4 člane in bi s tem vseeno ohranil piramido. 
Da.
V primeru konzorcija s sosednjim društvom iste panoge (če bi bil potreben da doseževa kvoto 8 tekmovalcev na posamezno starostno skupino) bi kandidiral vsak klub samostojno s programi animacijskih programov (ml. dečki in cicibani) in skupaj za kakovostni šport st. dečki, kadeti, mladinci in  člani. 
Da.

Ali se v tem primeru lahko zgodi, da bi s programi U10  in U12 izpadli iz razpisa, ker bi programe kakovostnega športa obravnavali ločeno od programov, v katrerih nastopava samostojno. Torej ali je lahko varianta konzorcija slabša kot če nastopava ločeno.
Ne.
Iz aplikacije: 

 • Normativi za oblikovanje vadbenih skupin (dodelitev sredstev in dodelitev uporabe prostora).
  Datum: 04.01.2016
  Višina dodeljenih sredstev je odvisna od točk, ki jih boste prejeli skladno z merili iz 30. člena pravilnika (program 1.4.). Za sofinanciranje uporabe prostora (programa 1.4. in 1.2.5.5.) pa veljajo normativi iz besedila razpisa (8 registriranih športnikov v individualnih oz. 12 registriranih športnikov v kolektivnih športnih panogah). V primeru, da v posamezni starostni kategoriji ne izpolnjujete normativov, bo komisija združila posamezne starostne kategorije v skladu z normativi in tako določila obseg uporabe prostora skladno z besedilom razpisa (primer: 7 kadetinj/kadetov + 1 mladinka/mladinec = 1 vadbena skupina).
 • Ali je možen konzorcij z drugimi športnimi panogami?
  Datum: 29.12.2015
  Konzorcij med društvi, ki gojijo različne športne panoge je mogoč le na programu 1.2.5.1., kjer pogoj za izvajanje program ni nastopanje v uradnem tekmovalnem sistemu OKS. V programu športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport pa je za izvedbo programa pogoj nastopanje v uradnem tekmovalnem sistemu OKS, kar pomeni, da morajo biti vsi člani vadbene skupine registrirani v isti športni panogi.
  29. člen Pravilnika navaja: Na razpis lahko kandidirajo izvajalci s programi vadbe v posameznih športnih panogah, ki izvajajo programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v štirih starostnih kategorijah (mlajši dečki in deklice, starejši dečki in deklice, kadeti in kadetinje, mladinci in mladinke) oziroma vsaj en program kakovostnega ali vrhunskega športa v okviru uradnega tekmovalnega sistema nacionalne ali mednarodne športne zveze. Starostne meje starostnih kategorij so opredeljene v tekmovalnih pravilnikih posamezne športne panoge.  
 • Če bo konkretni športnik registriran in bo tudi tekmovalno aktiven v dveh ali več športnih panogah, kar se pri mladih športnikih velikokrat dogaja, kateri šport bo zanj financiran?
  Datum: 29.12.2015
  V programu 1.4 oz 2.1 ali 2.2 bodo sofinancirani programi izvajalcev (in ne športniki), ki imajo registrirane športnike, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih. Torej lahko več izvajalcev kandidira z istim športnikom v različnih športnih panogah.
 • Kakšno je število vadečih v vadbenih skupinah na programu 1.2.5.5.?
  Datum: 29.12.2015
  Velja enako določilo kot na programu 1.4.
 • Baza članstva registriranih športnikov.
  Datum: 29.12.2015
  Uvažanje baze članstva
  Uvoz članov gleda na ime, priimek in datum rojstva.
  Če sistem najde te tri enake podatke, člana dopolni oz. spremeni ostale podatke. V nasprotnem primeru doda novega člana.
  Uvoz članstva se ob uvozu ne pobriše (se ne resetira), to pomeni, da se dodaja nove, če ustrezajo zgornjim kriterijem.

  Član je aktiven v dveh ali treh panogah
  Obvezno polje je primarna športna panoga. Obrazec pa prikazuje člane glede na panogo, ki jo imajo vpisano na vseh treh poljih (primarna, sekundarna in terciarna panoga).
  Pri uvozu tako analogno lahko dodate stolpec sport2 oz. sport3 za drugo oz. tretjo športno panogo, kjer je član aktiven.

   

 • Mnenja upravljalcev športnih objektov
  Datum: 23.12.2015
  Za razpis 2016 NI potrebno priložiti mnenja upravljavca.
 • Konzorcij - konzorcijske pogodbe
  Datum: 23.12.2015
  V vlogi na razpis, ki jo odda nosilec konzorcija, morajo vsi člani konzorcija s konzorcijsko pogodbo oziroma izjavo opredeliti vlogo vsakega posameznega člana konzorcija in način financiranja programa, s katerim kandidirajo. Konzorcij se v postopku vrednotenja obravnava kot en vlagatelj. Vsi člani konzorcija morajo izpolnjevati pogoje za pridobitev statusa izvajalca Letnega programa športa v MOL.
  S konzorcijsko pogodbo, člani konzorcija sami opredelijo delitev dobljenih sredstev ter razdelitev dodeljenih ur uporabe prostora v objektih MOL, ki pripada posameznemu članu konzorcija. Opredelijo tudi, za katere programe in vadbene skupine kandidirajo v konzorciju.
  Član konzorcija ni v priviligiranem položaju glede na nosilca konzorcija, razen če ni drugače opredeljeno s konzorcijsko pogodbo, ki jo člani konzorcija oblikujejo sami.
 • Izjave o sprejemanju pogojev razpisa številka 2
  Datum: 23.12.2015
  Pod izjavo številka 2 ni potrebno priložiti nobene izjave. MOL bo podatek pridobila od OŠ in JZ ŠL.
 • Izvajanje programa v vseh starostnih kategorijah_program 1.4.
  Datum: 23.12.2015
  Na razpis lahko kandidirajo izvajalci s programi vadbe v posameznih športnih panogah, ki izvajajo programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih kategorijah, ki tekmujejo v uradnem tekmovalnem sistemu in je specifično za vsako panogo posebej.
  Kot uradni tekmovalni sistem se upošteva dokument »Uradno potrjeni tekmovalni sistemi za leto 2015«, številka 30303‐5‐2/15, ki ga je v skladu z dokumentom »Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji« potrdil strokovni svet za tekmovalni šport.
  Dokument je priložen na obrazcih 2c, 3a, 3b, 3c.
 • Sezona uradnega tekmovalnega sistema
  Datum: 23.12.2015
  Na področju programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport lahko na razpis kandidirajo izvajalci s programi, v katere so vključeni registrirani športniki in tekmujejo oz. bodo tekmovali v sezoni uradnega tekmovalnega sistema (sezona 2015/16 oziroma sezona 2016), ki je predmet sofinanciranja.
 • Ali je lahko gospodarska družba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti v športu član konzorcija?
  Datum: 23.12.2015
  DA; Na razpis za izbor izvajalcev lahko kandidirajo zasebniki, gospodarske družbe in druge organizacije, ki morajo biti registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.
 • Ali je potrebno oddati potrdilo iz kazenske evidence za trenerje, ki izvajajo programe?
  Datum: 23.12.2015
  Ne; potrdilo morate predložiti v primeru da to od vas zahteva šola ali po pozivu MOL.
 • Generiranje OVOJNICE
  Datum: 12.01.2009
  Ovojnica se ustvari avtomatsko šele ko pritisnete "ZAKLJUČI IN NATISNI", ker se šele takrat določi unikatna koda oddani dokumentaciji, ki je sestavni del ovojnice.


Javni razpis za sofinanciranje programov, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora

Povezava: https://mol.tendee.net (vstopate s svojim uporabniškim imenom in geslom)

Zadnji rok za oddajo: 14.1.2016 (velja datum poštnega žiga)

Kratka navodila za izpolnjevanja razpisa (predvsem novosti):

Oddaja vlog
- Vse vloge oddate v eni kuverti.
- Ne prilagajte nobenih map.
- Prevrite vaš naslov za pošiljanje. Po potrebi ga lahko tudi spremenite v Prijavnem obrazcu v  PODATKI O PREJEMNIKU POŠTE
- Če imate možnost obojestranskega tiskanja, natisnite obrazce za oddajo obojestransko.
- Naslov in vsebina se vam izpiše po tem, ko končate vlogo (jo pošljete). Obrazec z naslovom natisnite in nalepite na kuverto (obvezno A4 ali večja).
- Pošljite kot priporočeno pošiljko (R) ali kot priporočeno pošiljko s povratnico (AR).

Začetek
- Da se vam odprejo vsi programi, morate na začetku odpreti OBVEZNE OBRAZCE.
- Preverite podatke v prijavnem obrazcu in jih po potrebi dopolnite/spremenite.
- Pravni akt prilagajo le tisti, ki se letos prvič prijavljajo na razpis, drugim ga ni potrebno.
- V obveznih obrazcih sta dve novi izjavi (št. 9 in št. 10).
- Kjer je potrebno priložiti prilogo (Dokazila in priloge), lahko, če še nimate prave priloge, priložite poljuben dokument, ki ga kasneje zamenjate s pravim.
- Trajnostni razvoj opišite na tak način, da razmislite, kaj pripomore vaša športna panoga k ozaveščanju ljudi oz. s čim pripomore k boljšemu življenju (npr.: jadranje - veter namesto motorja, nekdo s kondicijo bo za prevoz namesto avtomobila uporabil kolo ali šel peš ipd ... )
- POZOR!  Zagotavljanje kadrovskih in organizacijskih pogojev vpišite v priloženo exelovo tabelo (Dokazila in priloge).

Program
NOVO - seznam registriranih članov (in pomembno) za vse, ki kandidirate na programih 1.4, 2.1.1. in 2.2. (03)
- Izpolniti morate bazo članstva = registrirani športniki.
- Dostop do baze članstva je s klikom na ČLANI (zgoraj desno, na zelenem delu).
- Bazo lahko hitreje sestavite v exelovi tabeli, ki jo uvozite (navodilo je pri vsakem programu).
- Za vsak program morate v nadaljevanju iz baze izbrati člane, ki vanj sodijo. Seznam se vam v obrazcu pokaže takoj, ko izberete pravo panogo. Pri prvem programu boste imeli na voljo vse člane, pri naslednjih boste lahko izbirali le med tistimi, ki jih še niste.
- Ko shranite osnutek, se seznam shrani v pdf datoteko. to datoteko natisnite, podpišite in žigosajte, prav tako pa jo morajo podpisati in žigosati na panožni zvezi. Šele, ko je dokument podpisan 2x, ga lahko priložite v obrazec. Podpise lahko uredite preko maila (skeni).
- V kolikor kandidirate za programe 1.4, 2.1.1. in 2.2. v konzorciju, mora nosilec konzorcija v bazo članov vpisati tudi vse člane drugega/drugih društev, s katerimi je v konzorciju. Najprej v bazo vpiše člane svojega kluba, nato ostale.
- Ne pozabite na ostale obvezne priloge.

NOVO - program 1.2.5.5. (02c)
- Iz programa 1.4. je odstranjena kategorija mlajši kadeti (do 12 let), ki ne sodi v nacionalni tekmovalni sistem (OKS), zato se jih vodi posebej, v programu 1.2.5.
- Strošek kadra za ta program spada k programu 1.4.

NOVO - interesna dejavnost (02a)
- dosedanjima programoma 1.1.2. (vrtci) in 1.2.5.1. (OŠ) je dodan nov program 1.2.5.6. = programi športa mladine (srednje šole).
- Prav tako kot za dosedanje programe, je tudi za SŠ potrebno priložiti Dogovor s šolo.
- V obrazcu pri vseh treh programih vpišete samo višino zaprošenih sredstev (400 eur za vrtce in 600 za OŠ in SŠ). Ko boste oddajali zahtevek za ta sredstva ni več potrebnih dodatnih 20% lastnih sredstev (je enako kot pri plači).
- Prva ura dejavnosti mora biti za vadeče brezplačna.
- Vaditelja, ki bo vodil program vpišete tistega, ki ga imate trenutno znanega, ko boste pričeli izvajati program ne bo nič narobe, če imate drugega, le to morate obvezno sporočiti svojemu skrbniku (na mail).

MPŠŠ - za dosedanje trenerje se pogodbe letos še podaljšujejo za eno leto.
- Spremenjeno je število obveznih ur/enot, ki jih mora trener opraviti na teden v telovadnici = 22
- Podrobneje o tem v Javnem razpisu, str. 7. Pri Animacijskem programu v tabeli je napaka, 1.4. je treba nadomestiti z 1.2.5.5.

Bodite pozorni upravičene stroške za črpanje sredstev, ki so opisani v javnem razpisu!!

Odgovore na vprašanja, ki so bila postavljena na predstavitvi in/ali jih dobimo po mailu, spremljajte na aplikaciji, objavili jih bomo tudi na blogu.