sreda, 14. februar 2018

VADITELJ ŠPORTNE REKREACIJE - razpis za usposabljanje

Spoštovani, 

Nov Zakon o športu natačneje opredeljuje izobrazbo in usposobljenost, ki je potrebna za strokovno delo v športu. Nacionalne športne panoge bodo poskrbele za usposabljanje v svojih panogah, športna rekreacija pa je področje športa, kjer je veliko udeležencev, vaditelji, sicer z dolgoletnimi izkušnjami, znanjem in delom v športu pa največrat nimajo primerne izobrazbe in/ali usposobljenosti, ki jo zahteva nov Zakon o športu (2. stopnja po starem zakonu).

Zato smo se  z Mestno občino Ljubljana dogovorili za možnost opravljanja usposabljanja Vaditelj športne rekreacije, ki jo bo izvajala Športna unija Slovenije. 

Rok za prijavo:
vključno  do 16. 2. 2018  na mail razgibajmo.ljubljano@gmail.com

RAZPIS: 
STROKOVNO USPOSABLJANJE VADITELJ ŠPORTNE REKREACIJE
Strokovno usposabljanje Vaditelj športne rekreacije vključuje teoretične in praktične vsebine s področja metodike učenja in treniranja, poznavanja načel vadbe vzdržljivosti, moči in gibljivosti ter priprave, organizacije in izvedbe vadbenih programov. 
Usposabljanje obsega 123 ur teoretičnih in praktičnih vsebin ter 15 ur vodenja vadbe v društvu. Vsebine so deljene na splošne, ki potekajo v obliki predavanj in praktične, ki potekajo v obliki delavnic. Po uspešno opravljenem izpitu kandidati pridobijo veljavno strokovno usposobljenost za delo v športu (2. stopnja po starem zakonu o športu).
Kraj in potek izobraževanja
Usposabljanje se bo odvijalo v Ljubljani.
Predviden termin izvedbe: 23.3. – 29.4.2018
Predavanja se bodo predvidoma odvijala ob koncu tedna (sobota, nedelja), deloma tudi med tednom popoldne.
Kotizacija
Cena usposabljanja znaša 350 EUR. Vključuje organizacijo in izvedbo tečaja in obvezno literaturo Osnove športne rekreacije.
Usposabljanje bo izvedeno, v kolikor bo prijavljenih vsaj 25 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 40.
Pogoji za prijavo
Pogoji za prijavo na usposabljanje:
·         polnoletnost
·         zaključena najmanj 3-letna poklicna šola
Dokazila
Kandidati morajo poleg prijavnice ob prijavi predložiti sledeča dokazila:
·         kopija osebnega dokumenta
·         kopija spričevala
·         potrdilo društva o interesu pridobljene usposobljenosti in vsaj enoletnem sodelovanju in/ali delu na področju športne rekreacije
Pogoji dokončanja
1.       vsaj 85 % udeležba na usposabljanju
2.       seminarska naloga
3.       praktično vodenje vadbe v športnem društvu (15 ur)
4.       praktični izpit
5.       teoretični izpit
Način prijave in plačila
Kandidat izpolni prijavnico, ki bo priloga razpisu. Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja. Prijava je zaključena, ko prejmemo pravilno izpolnjeno prijavnico, vsa zahtevana dokazila in pravilen (celoten) znesek prijavnine.
Informacije
Več informacij v zvezi s tečajem je možno pridobiti na e-mail naslovu ana.radivo@sportna-unija.si ali telefonski številki 031 397 378.